Startsida / Utvecklingsprogram / Stärk varumärket genom medarbetarna
Stärk varumärket genom medarbetarna


Många organisationer har formulerat visioner med hållbar utveckling och mänskliga värden för sin verksamhet. I retoriken förmedlas dessa värdebaserade visioner till "kunder", medarbetare och samarbetspartners. Detta utvecklingsprogram handlar om att gå från den retoriska visionen till att genomföra visionen.

Vi arbetar från två håll. Från ledningens håll med det strategiska ledarskapet i riktning mot den värdebaserade visionen och från den enskilda medarbetarens håll. Förutsättningen för att en organisation ska utvecklas är att de individer som arbetar i den utvecklas. Ledarens roll är att själv gå före och att skapa ramarna för utveckling. Det gäller både företag, offentliga organisationer och ideella organisationer.

Ledarskap för hållbar utveckling

Vi börjar med den verkställande ledningens roll och förhållningssätt i planeringen och ledningen av genomförandet. Det krävs ett mycket starkt, synligt och uthålligt ledarskap från tongivande aktörer i en organisation för att en förändring ska vara möjlig att genomföra. Det krävs också en struktur som stödjer förändringen.


Exempel på frågeställningar:

• Har personerna i ledande befattningar gemensamma eller olika
.. bilder av organisationens vision, kärnvärden och strategier?

• Står alla i den verkställande ledningen bakom den förändring
.. som är beslutad? Den officiella versionen kontra det personliga
.. ägarskapet.

• Finns det en öppenhet för nytt och flexibelt tänkande när det
.. gäller att utveckla koncept och arbetssätt utifrån vision och
.. kärnvärden?

• Har personer i ledande befattning förståelse för den mänskliga
.. tillväxt (kompetensutveckling inklusive personligt ledarskap och
.. personlig utveckling) som krävs för genomförandet?

• Finns det både långsiktiga mål och definierade avstämnings-
.. punkter på vägen mot visionen? Vad ska vi följa upp?
.. Hur sätter man mål för mänsklig tillväxt?


Stärk varumärket genom medarbetarna

Alla medarbetare ska vara delaktiga i utvecklingsprocessen. Hur detta ska organiseras beror på många olika faktorer. Mål för den mänskliga tillväxten är lika viktiga i en förändringsprocess som mål för ekonomisk tillväxt och andra "hårda" värden.

Vi går alla runt och skapar våra egna kartor/tolkningar av verkligheten. Utmaningen ligger i att förstå och acceptera att i varje situation finns lika många kartor/tolkningar som det finns personer i organisationen. Detta visar sig ofta när man börjar tolka visionen och arbetar med vilka förändringar som behöver göras i gruppen och den egna rollen. Därför krävs att varje medarbetare har självkunskap i flera dimensioner och en förståelse för olikheter. Det är först när man kommer i kontakt med sina egna drivkrafter och värderingar och känslorna bakom som en verklig utveckling kan starta.


Programledare: Bitte Slättebol och samarbetspartners med speciella kompetenser vid behov.LänkarTel +46 (8) 658 56 51 stratethics@telia.com Box 8003
info@culture-of-life.se 163 08 Spånga