Startsida / Om oss
Om oss

StratEthics och Culture of Life är konsult- och utvecklingsföretag som arbetar med företags/organisationers strategiska utveckling och förändringsprocesser på organisations-, grupp- och individnivå.

Vår värdegrund är en helhetssyn på människan, en hållbar utveckling och ett win/win-tänkande.

För att genomföra en hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt krävs en långsiktighet hos ägarna och nya styrsystem för både samhälle, offentliga organisationer och företag. Alla organisationer behöver drivas av ett högre syfte än enbart ekonomisk vinst eller kostnadseffektivitet.

Den hållbara utvecklingen börjar på individnivå. Motivationen att bidra måste komma inifrån varje individ. För att utveckla och genomföra ett hållbart samhälle behöver vi ledare och medarbetare som lever hållbara värden i sina egna liv och som kan inspirera andra att göra detsamma.

Våra konsulttjänster, utvecklingsprogram, seminarier, workshops och vår coachning utgår från dessa synsätt.Omvärldsanalys

Vi är på väg från ett samhälle som byggts utifrån tron att människan är en maskin som kan manipuleras och rationaliseras utan några gränser och att vår planets naturresurser är oändliga. Detta synsätt härstammar från ett flera hundra år gammalt tänkande om människan som en rationell varelse.

Den skotske filosofen och ekonomen Adam Smith förde i slutet av 1700-talet fram synsättet att när människor använder marknader utifrån individuell egennytta så kommer det att leda till nytta för hela samhället "såsom av en osynlig hand". Med detta synsätt lades grunden till den marknadsekonomiska logiken som bygger på konkurrens och vinstmaximering.

Vi är alla präglade till att göra val och fatta beslut utifrån egennytta och kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Detta har fört oss fram till att vi idag står inför stora utmaningar:

• utarmning av jordens naturresurser

• miljöförstöring

• orättvis fördelning av produktionsöverskottet/välfärden,
.. där kapitalet med dagens styrsystem och
.. ledarskap koncentreras till ett fåtal

• arbetslöshet, social oro och en ökande befolkning

• ökad ohälsa i form av stress, livsstil och livsstilssjukdomar
.. som ofta får kroniska förlopp

För att komma vidare i en positiv utveckling behövs ett paradigmskifte. Som en följd av detta har många organisationer idag en hållbar utveckling på sin agenda. Samtidigt fortsätter man att prioritera ekonomisk tillväxt och finansiella nyckeltal i styrningen av verksamheten. Denna dubbelhet leder till förvirring och en känsla av maktlöshet hos många människor.


StratEthics och Culture of Life arbetar för:

• Helhetssyn på människan som börjar med dig själv
• Hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt
• Win/win-tänkande


För att möjliggöra en hållbar utveckling krävs ett paradigmskifte i människosyn och hur vi definierar framgång. Människosynen handlar om hur vi ser på människans värde, grundläggande egenskaper, möjligheter och begränsningar.

Vi utgår från en helhetssyn på människan i vårt arbetssätt. Vi ser människan som en helhet av kropp, själ, tankar och känslor som inte kan separeras från varandra utan utgör olika dimensioner av den mänskliga upplevelsen. Det innebär att alltid ta hänsyn till både fysiska, ekonomiska, psykologiska, sociala och existentiella dimensioner. Med detta följer en annan syn på ledarskap, ledarrollen och medarbetarskapet än den vi har idag.

Alla organisationer behöver drivas av ett högre syfte än enbart ekonomisk vinst eller kostnadseffektivitet. Det högre syftet utgår från verkliga behov och en naturlig efterfrågan i stället för konstgjort skapade behov för att tjäna pengar.

Vi arbetar för att utveckla och genomföra idéer, visioner och mål som utgår från en helhetssyn på människan och som är hållbara ekonomiskt, ekologiskt och socialt.


Verktyg för genomförande:

• Nya styrsystem på organisations- och samhällsnivå

• Ledarskap och medarbetarskap för hållbar utveckling ekologiskt, ekonomiskt och socialt

• Mänsklig tillväxt, d v s kompetensutveckling som inkluderar självkunskap, personligt ledarskap och personlig utveckling


Hållbar utveckling som innefattar de tre dimensionerna ekologiskt, ekonomiskt och socialt kräver långsiktighet hos ägarna. De styrsystem som används idag både för samhälle, offentliga organisationer och företag bygger på förutsättningar som fanns i en annan tidsålder och behöver revideras för att fungera hållbart i nutid.

För att utveckla och genomföra ett hållbart samhälle behöver vi ledare och medarbetare som lever hållbara värden i sina egna liv och som kan inspirera andra att göra detsamma. Varje dag gör de aktiva val utifrån sina egna värderingar och drivkrafter.

Den hållbara utvecklingen börjar på individnivå. Motivationen att bidra måste komma inifrån varje individ. Därför har vi utvecklat ett arbetssätt som kopplar ihop den enskilda individen med organisationens högre syfte. För att utveckla och genomföra ett hållbart samhälle behöver vi självkunskap och personligt ledarskap.

Våra konsulttjänster, utvecklingsprogram, seminarier, workshops och vår coachning utgår från dessa synsätt.Bitte Slättebol är unik i sin helhetssyn på människan och sin förmåga att integrera helhetssynen på både organisations- och individnivån. Hon har hållit seminarier och utvecklingsprogram för ledare, företagare och medarbetare i mer än femton år med uppdragsgivare i många olika branscher inklusive organisationer, myndigheter, universitet och högskolor.

Bitte håller workshops, utvecklingsprogram och coachar i personlig vision, personligt ledarskap, personligt varumärke, entreprenörskap och kommunikation.

Hon håller även utvecklingsprogram och coachar ledare och team som ett led i företagets eller organisationens utveckling, t ex för att stärka organisationskulturen utifrån vision, uppdrag och värdegrund och utveckla produkt- och tjänsteinnehållet.

Bitte har lång erfarenhet av att arbeta med ledarskap, förändringsprocesser, intraprenörskap, entreprenörskap, kommunikation och personlig utveckling från olika perspektiv: som anställd på universitetssjukhus, internationellt börsföretag och reklam/kommunikationsbyrå. Som konsult och coach med egenföretagarens perspektiv. Styrelserfarenhet både från bank, företag och ideella organisationer. Bitte har haft många olika mentorsroller, till exempel på Nyföretagarcentrum för nystartade företag i flera år och på PAO-linjen (Personal, Arbete och Organisation) på Stockholms universitet.

Bitte har en bakgrund som logoped, civilekonom med fördjupning i psykologi och marknadsföring samt en MBA i internationella affärer. Parallellt med studier och uppdrag ett flertal program och flera års coachning i att leda sig själv och andra.

Bitte har tidigare bland annat arbetat i börsbolaget Pharmacia som internationell marknadschef för området smärtbehandling och i olika förändringsledarroller i fem fusionsprocesser. Processledare på koncernnivå för den interna företagskultur- och varumärkesprocessen ”To Life” (”one company”). Författare till boken ”Strategisk utveckling mot mänsklig tillväxt".Folke Thuresson är utvecklingskonsult, seminarieledare och debattör. Han är den kreativa omvärldsanalytikern och samordnaren, som sätter fokus på ledarskapet, relationerna och kompetensen.

Med sin långa erfarenhet av utvecklingsprocesser inom och mellan företagsledning, affärsutveckling, IT, ekonomi, marknadsföring och försäljning kopplar Folke ihop kundens behov med företagets och nätverkets resurser. Han har varit mycket engagerad i styrelsen i Marknadsföreningen i Stockholm, där han även var ordförande för ERFA-verksamheten. Folke bidrog under flera år till utvecklingen i Dataföreningen och Företagarna, både som konsult och aktiv medlem. Utifrån dessa erfarenheter har Folke hållit seminarier i IT, marknadsföring, Business Intelligence och kundkultur.

Folke har sedan lång tid tillbaka ett brinnande intresse för ledarskap, entreprenörskap och faktorer som påverkar företagande och samhällsutveckling. Han har varit mentor för nystartade företag på Nyföretagarcentrum i flera år och jurymedlem i Ung Företagsamhet. Efter många år i globalt storföretag valde Folke själv att bli entreprenör och småföretagare. Han har samlat ihop sina erfarenheter i ett 12-punktsprogram som presenterades i Almedalen 2013 under rubriken "Gör småföretagande möjligt och mänskligt".

Folke har underrättelse- och ledarutbildning från det militära, som han byggt på med IT och ekonomi. Han har under hela sitt arbetsliv varvat utbildning, personlig utveckling och arbetslivserfarenhet och haft ett personligt och professionellt mentorskap under flera år. Han har tidigare bland annat arbetat i börsbolagen Esselte, Sema Group och Schlumberger Sema med uppdragsgivare i ett flertal branscher inklusive organisationer och offentliga myndigheter. Folke har även varit revisor i en stor bostadsrättsförening i många år. Erfarenhet av styrelsearbete från företag och organisationer.Länkar

Bitte Slättebol

Tel +46 (8) 658 56 51 stratethics@telia.com Box 8003
info@culture-of-life.se 163 08 Spånga